Kết nối ngay!

Get in touch

Tuyển dụng

Tương lai bạn muốn phát triển trong lĩnh vực Fintech? Chúng tôi đang không ngừng phát triển và đang tìm kiếm những đồng đội có chung niềm đam mê với lĩnh vực chuyển đổi kỹ thuật số.

Chúng tôi không chỉ là một thương hiệu Fintech - chúng tôi cung cấp các giải pháp thông minh, an toàn, đáng tin cậy giúp đơn giản hóa các quy trình kinh doanh quan trọng theo đúng sứ mệnh của mình. Công nghệ của chúng tôi làm cho hoạt động kinh doanh diễn ra.

Xem các vị trí đang tuyển dụng

Truyền thông

Vui lòng nhấp vào nút tải xuống để tải xuống logo HRES của chúng tôi. Nếu bạn nhấp vào nút tải xuống, bạn sẽ tải xuống tệp ZIP bao gồm các định dạng tệp sau: .png và .eps và thông tin liên quan đến việc sử dụng chính xác logo.

Tải xuống

Sarah Heuninck

Liên hệ
sarah.heuninck@unifiedpost.com
+32 491 15 05 09